Bạn đã đánh mất sự tự tin thế nào? — Khải Đơn

Sự tự tin của bạn có thể đã bị bóp vụn bởi chính người thân yêu qua nhiều năm tháng.

via Bạn đã đánh mất sự tự tin thế nào? — Khải Đơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: